บริการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

       บริการรับทำสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ตลอด จนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ อาทิ สื่อการสอนสำหรับพัฒนาความรู้บุคคลภายใน องค์กร สื่อการสอนสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในภาคการ ศึกษา สื่อการสอนสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาโปรเจคส่วนตัวหรือใช้สอบเลื่อนขั้น การทำสื่อการสอนบน Tablet (Application Android) ผลงานนิสิต ป.โท/ป.เอก ผลงานครู คศ.3 เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย
       - เนื้อหาบทเรียน
       - ภาพประกอบ
       - แบบฝึกหัดก่อนเรียน-หลังเรียน
       - เสียงบรรยาย
       - ไฟล์ VDO (ถ้ามี)
       - ปกหน้า-หลัง กล่อง CD
       - CD + กล่อง CD
Contact

ผลงานของเรา

  • CAI ภาษาอังกฤษ ป.1
  • สื่อการสอนบน Tablet เก่งENG
  • สื่อการสอนบน Tablet ทิศและแผนผัง
  • CAI ตำราพืชสมุนไพร
  • CAI ยุคคอมพิวเตอร์
  • CAI สังข์ทอง